Szkolenie

  Dane Osobowe  Płeć
  MężczyznaKobieta  Preferowana forma kontaktu (w przypadku nie określenia formy kontaktu będziemy kontaktować się telefonicznie, po 3 nieudanych próbach będziemy wysyłać e-mail z prośbą o kontakt)
  telefone-mail

  Proszę o kontakt telefoniczny w godzinach
  do południa 8-12po południu 12-16godziny wieczorne 17-20
  Adres Zamieszkania
  Poziom wykształcenia

  Proszę zapoznać się z poniższym podziałem poziomów wykształcenia i wybrać adekwatny do posiadanego wykształcenia

  Klasyfikacja poziomów wykształcenia:


  ISCED 1 arrow_forward szkoła podstawowa (klasy 1-6 do 2007 lub klasy 1-8 do 1999 i od 2019)

  ISCED 2 arrow_forward gimnazjum (klasy od 1999 do 2019)

  ISCED 3 arrow_forward szkoła zawodowa do 2017 / liceum/ technikum/ licem profilowane / liceum uzupełniające / technikum uzupełniające / szkoła branżowa I i II stopnia od 2017

  ISCED 4 arrow_forward szkoła policealna roczna lub dwuletnia która kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej

  ISCED 5 arrow_forward Nauczycielskie Kolegium Językowe oraz Kolegium Pracowników służb Społecznych, które podlegają pod MPiPS

  ISCED 6 arrow_forward studia licencjackie i inżynierskie

  ISCED 7 arrow_forward studia magisterskie / studia podyplomowe

  ISCED 8 arrow_forward studia doktoranckie i wyższe

  Jestem osobą NIEPRACUJĄCĄ

  Wyjaśnienie:

  Osoba bierna zawodowo tj. pozostaje bez pracy i jednocześnie nie poszukuje pracy i/lub przebywa na urlopie wychowawczym ( który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

  Jestem osobą PRACUJĄCĄ

  Wyjaśnienie:

  Osoba ubogo zarabiająca - moje zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub zamieszkuję w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

  Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej - moje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

  Osoba pracująca w ramach umowy cywilnoprawnej - moje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

  Jestem osobą uczącą się

  location_city

  Uczestnictwo w innych szkoleniach finansowanych z UE

  school

  STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  JESTEM osobą posiadająca statut osoby Niepełnosprawnej

  Istnieje możliwość odmowy podania danych wrażliwych dot. statusu społecznego

  jeśli TAK, to należy załączyć kserokopię orzeczenia lub inny równoważny
  dokument (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego dopuszczalne jest przedłożenie innego dokumentu wydanego przez lekarza, poświadczającego stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia)

  Oświadczam, że:

  NIE PROWADZĘ działalności gospodarczej (również nie posiadam zawieszonej działalności gospodarczej).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem  NIE JESTEM osobą, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM matką przebywającą w domu samotnej matki.
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM byłym Uczestnikiem Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 w RPO.
  Zgadzam się z powyższym zdaniem

  Wsparcie włączenia społecznego realizowane w ramach CT 9 w RPO oznacza udział w projekcie w ramach jednego z działań: 9.1 RPO WSL 2014-2020, 9.2 RPO WSL 2014-2020 lub 9.3 RPO WSL 2014-2020.
  NIE JESTEM osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem

  Aktualna rekrutacja

  Wszystkie szkolenia są prowadzone w trybie 80 h lekcyjnych (45 min)


  Tester aplikacji desktopowych - AutoIT
  Python Developer - Basic
  Akademia Social Media z el. SEO i Copywritingu
  Grafika komputerowa
  Nowoczesny pracownik działu HR - soft HR
  Skuteczne techniki negocjacji i sprzedaży
  Stylizacja paznokci, rzęs i brwi

  Oświadczenia

  Oświadczam, że: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

  Oświadczam, że dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty: SILESIA KURSY NIP 6343023067 KRS 0001032691 z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/4 oraz LIDERZY KARIERY Sp. z o. o. NIP 6343018155 KRS 0001007687 z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/4 w celach rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz korespondencji wewnętrznej przeznaczonej do otrzymywania dodatkowych materiałów edukacyjnych, a także informacji związanych z aktualnymi i przyszłymi formami wsparcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Oświadczam, że: Podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przeczytałem i zrozumiałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, że udzielono mi wszystkich odpowiedzi na zadane pytania o przetwarzaniu danych osobowych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich poprawiania.

  content_paste